× Domů O nás Specializace Služby Tým Kontakty

LAWPHORUM s.r.o., advokátní kancelář

CS / RU / EN
SLUŽBY
Podnikatelé

Zahájení podnikání

Výběr vhodné formy podnikání. Posouzení daňových aspektů a registrace k daním. Založeni obchodní společnosti. Obstarání živnostenského oprávnění. Otevření bankovních účtů.

Svěřenský fond

Posouzení záměru klienta a nastavení struktury svěřenského fondu. Příprava statutu svěřenského fondu a další dokumentace. Otevření bankovních účtů. Zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence. Registrace k daním.

Spory mezi společníky

Předcházení sporům mezi společníky obchodních společností nastavením vhodné organizační struktury společnosti. Příprava akcionářské dohody. Zastupování klienta ve sporu se společníky.

Spotřebitelé

Smlouvy uzavírané se spotřebiteli

Zpracováváme a revidujeme spotřebitelské smlouvy. Kontrolujeme zákonnost jednotlivých ustanovení a funkčnost nastavených smluvních mechanismů. Při již uzavřených smlouvách pomáháme s vyvoláním jednání o změně smlouvy či s řádným ukončením smlouvy. Prověřujeme, zda právní postup podnikatele vůči spotřebiteli byl zákonný. Poskytujeme komplexní právní servis při reklamaci a vymáhání nároků spotřebitele ze smlouvy (alternativní i soudní cestou).

Reklamační proces

Zajištění řádného uplatnění reklamace. Motivování podnikatele a komunikace s podnikatelem za účelem efektivního a řádného vyřízení reklamace. Poskytování právních konzultací spotřebitelům v průběhu celé reklamace až do jejího vyřízení.

Zamítnutá reklamace

Poskytnutí právního poradenství spotřebitelům a vysvětlení možných postupů. Vedení odborné komunikace s podnikatelem. Pomoc při zajišťování znaleckých posudků. Vedení alternativního řešení sporu s podnikatelem (tzv. ADR). Vypracování a zaslání předžalobní výzvy podnikateli. Vedení sporu před soudy a pomoc při zahájení správních řízení před dohledovými orgány (těmi jsou např. Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Česká obchodní inspekce a další).

Alternativní řešení sporu

Poskytnutí právní pomoci při alternativním řešení sporu před jednotlivými dohledovými orgány (Českou obchodní inspekcí, Českým telekomunikačním úřadem, Energetickým regulačním úřadem, Finančním arbitrem a dalšími). Zahájení alternativního řešení sporu, vypracování odborných právních vyjádření a komunikace s dohledovým orgánem i protistranou.

Soudní řešení sporu

Zpracování a zaslání předžalobní výzvy podnikateli. Vedení komunikace s podnikatelem. Pomoc při zajišťování znaleckých posudků. Sepsání žaloby a komplexní právní zastoupení spotřebitele před soudem. Pomoc spotřebiteli v rámci exekuce.

Správní řízení

Odborné právní posouzení toho, zda podnikatel spáchal přestupek (např. dle zákona o ochraně spotřebitel). Podání podnětu na spáchání přestupku příslušnému dohledovému orgánu (např. České národní bance, Českému telekomunikačnímu úřadu Energetickému regulačnímu úřadu, České obchodní inspekci apod.). Komunikace s dohledovým orgánem.